Az agrárszakképzésben használt programtantervek vizsgálata

szerző: Horváth Anna

Audrey Hepburn a My Fair Lady című filmből forrás: https://ezer1film.blog.hu/2021/10/14/419_my_fair_lady

Annak feltárására, hogy az agrárszakképzés különböző szakmacsoportjai milyen mértékben adnak át naprakész tudást, a képzések programterveit, ezen belül a szakmai adatlapokat, a képzés szerkezetét és tartalmát elemeztük. A programterv megalkotása során a fő kritérium, hogy tartalma, szakmai céljai igazodjanak az intézmény által a helyi gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz. A dokumentációban nem kerülnek élesen elválasztásra az elméleti és a gyakorlati elemek, melynek célja az oktatás hatékonyságának növelése azáltal, hogy lehetővé teszi a gyakorlati oktatás során az elméleti elemek elhasználását – az egyes tantárgyaknál szerepel viszont, hogy az órakeret hány százalékát szükséges gyakorlati rák keretei között oktatni. Ez az arány jól tükrözi az órák gyakorlatigényességét.

A programtervek a következő szakmákra és szakirányokra vonatkozóan vizsgáltuk:

SzakmaSzakirány
ErdésztechnikusErdőgazdálkodás Vadgazdász
Erdőművelő-fakitermelő
Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus
GazdaÁllattenyésztő Lovász Növénytermesztő
Kertész
KertésztechnikusDísznövénytermesztő, virágkötő Gyógynövénytermesztő Gyümölcstermesztő Parképítő és -fenntartó Zöldségtermesztő
Mezőgazdasági gépész
Mezőgazdasági gépésztechnikus

A tárgycsoportok ismertetése

A tárgycsoportok és szakmai ismeretek vizsgálata során a következő tárgycsoportokat emeltük ki. A kiemelés elsődleges célja az volt, hogy a műszaki-szakmai tartalom mellett megismerjük a jelenleg elterjedt, a vállalkozással, gazdasági ismeretekkel kapcsolatos attitűdöket a szakképzésben:

TárgycsoportIsmeretek
AgrárvállalkozásA gazdálkodáshoz kapcsolódó fogalmak A mezőgazdasági vállalkozással és tevékenységgel kapcsolatos fogalmak Európai uniós ismeretek, Közös Agrárpolitika Fogyasztóvédelmi ismeretek Közgazdasági és pénzügyi alapfogalmak Mezőgazdasági vállalkozások, termékek marketingje, értékesítése, beszerzése, készletgazdálkodása Termékértékesítési szerződés Üzleti terv, fedezeti diagram, fedezeti pont Vállalkozási ismeretek
Munkavállalói ismeretekÁlláskeresés Munkajogi alapismeretek Munkanélküliség Munkaviszony létesítése
Vállalkozói ismeretekA termelés erőforrásai, a termelési folyamat elemzése A termelés folyamat szervezése, a termelés pénzügyei A termelési folyamat szervezése, a termelés pénzügyei A vállalkozás belső környezete A vállalkozás kapcsolata a külső környezettel Európai uniós ismeretek alkalmazása a vállalkozásban Fogyasztóvédelem Marketing-, vezetési és szervezési ismeretek Vállalkozások alapítása Vállalkozások működtetése

Valamennyi tárgycsoport esetében meghatározásra kerültek a fejlesztendő kompetenciák is készségek és képességek, ismeretek, önállóság mértéke, viselkedésmódok és digitális kompetenciák mentén, melyeket részletesen a későbbiekben ismertetünk. A digitális kompetenciák vizsgálata a többi tantárgycsoport esetében is vizsgálat tárgyát képezte, azonban ezek jelen tanulmány tematikájának szempontjából nem hordoztak többletinformációt – a jelenlegi programtantervek digitális kompetenciafejlesztése elsősorban az internet helyes használatában érhető tetten –, ezért ezek közlésétől eltekintünk.

Agrárvállalkozás ismeretek

Az agrárvállalkozási ismeretek tantárgycsoport megismerteti a tanulókat a legfontosabb alap-fogalmakkal, a mezőgazdasági vállalkozás megkezdésének feltételeivel, a sikeres vállalkozások működésének alapjaival, valamint a vállalkozási formákkal, a legfontosabb agrárvállalkozásokhoz tartozó marketingtevékenységekkel, a mezőgazdasági termékek értékesítésével, az üzleti terv jelentőségével, a legfontosabb fogyasztóvédelmi alapfogalmakkal, jogokkal, továbbá az Európai Unió kialakulásának folyamatával és a Közös Agrárpolitikával. A fejlesztendő kompetenciák:

Készségek, képességekIsmeretekDigitális kompetenciák
Értékcsökkenést számolAmortizáció, bekerülési érték, hasznos élettartam, terv szerinti értékcsök-kenés 
Költséget számolÖnköltség, hozam, termelési költség, ráfordítás 
Bizonylatot állít kiA számla kötelező elemei, opcionális, nem kötelező elemeiBizonylatok kiállítása internetes rendszeren keresztül
Terméket értékesítA számla, nyugta kötelező elemei, opcionális, nem kötelező elemeiSzámlák, nyugták kiállítása internetes rendszeren keresztül
Napi adminisztratív feladatokat lát elGazdálkodási napló, permetezési napló, állatállomány nyilvántartása, mező-gazdasági termékek sajátosságai, a mezőgazdasági termékek értékesítéseAdminisztratív feladatok elvégzése internetes rendszeren keresztül
Terményt szállítA mezőgazdasági termékek sajátosságai, szállítási, vásárlási adminisztrációs feladatai 
Átutalási megbízást állít kiPénzügyi ismeretek, pénzintézetek tevékenységeiÁtutalási megbízás kiállítása internetes rendszeren keresztül
Támogatási kérelmet ad beHazai és EU-s támogatási rendszerekTámogatási kérelem kitöltése internetes rendszeren keresztül

A tárgycsoport során kialakuló kompetenciák elsősorban nem az önálló munkavégzésre készítik fel a diákokat, hanem részfeladatok megfelelő ellátására: az ilyen jellegű, a háttérműködést elősegítő tudás elsajátítása hasznos, azonban nem elégséges az agrárfejlődés folyamatában.

Munkavállalói ismeretek

A munkavállalói ismeretek oktatása során a tanuló önismeretének fejlesztésén keresztül elősegíti céljainak meghatározását: a szakmai tartalom fő fókusza a munkaerőpiaci helyzet, a foglalkozási formák, a jogviszonyok és az azokhoz kapcsolódó jogok, a munkavállaláshoz és munkaviszony létesítés alapismereteinek megismerése. A tanulási terület fő célja a tanulók általános felkészítése az álláskeresésre, annak módszereinek, technikáinak, jogi hátterének megismertetése. A fejlesztendő kompetenciák:

Készségek, ismeretekIsmeretekDigitális kompetenciák
Megfogalmazza saját karriercéljaitIsmeri saját személyiségét, jellemvonásait, pozitívumait 
Szakképzési munkaviszonyt létesítIsmeri a munkaszerződés tartalmi és formai követelményeit 
Felismeri, megnevezi és leírja az álláskeresés módszereitIsmeri a formális és informális álláskeresési technikákatInternetes álláskeresési portálokon információkat keres, rendszerez

Az álláskeresés, a munkajogi alapismeretek, a munkaviszony létesítése és a munkanélküliség hátterének és kezelésének ismerete hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló megfelelően átlássa lehetőségeit a munkaerőpiacon és kompetenciáit, képességeit, tudását megfelelően tudja képviselni, azokhoz illeszkedő munkalehetőséget keressen, valamint képes legyen ezen tudás folyamatos fejlesztésére. A munkaviszony létesítésének és a munkanélküliség jogi hátterének ismerete által kitettsége csökken, képessé válik önálló és tudatos karrierépítésre.

Vállalkozói ismeretek

A tantárgycsoport célja a tanulók megismertetése a vállalkozások alapvető fogalmaival, mindennapi működéséhez szükséges adminisztratív feladatokkal: a jogszabályi környezet ismerete, nyugta, számla, szállítólevél kitöltése. Emellett a tárgycsoport felkészültté teszi őket a leltározási munkák segítésében, informatikai eszközök kezelésében. A tanulók továbbá tájékozottá válnak a vállalkozási formák, az adózás, a bank-választás, a banki műveletek és a vállalkozás költségeinek terén. A képzési órakeret legalább 70%-a gyakorlati helyszínen kell, hogy megtörténjen. A fejlesztendő kompetenciák:

Készségek, képességekIsmeretekDigitális kompetenciák
Megfelelő vállalkozási forma kiválasztásaEgyéni és társas vállalkozási formák 
Vállalkozások indításának, megszüntetésének jogszabályi környezetének ismereteVállalkozás indítása, megszüntetéseTájékozódás az interneten a jogszabályok tekintetében
Részt vesz a vállalkozás dokumentumainak elkészítésébenLeltárSzövegszerkesztő és táblázatkezelő programok használata
Alkalmazza az adóügyi és alapköltségekkel kapcsolatos alapfogalmakatAdóügyi alapfogalmak, költségek, önköltségek 
Kitölti a leggyakrabban használt bizonylatokatSzámla, nyugta, szállítólevél 

A vállalkozói ismeretek, hasonlóan az agrárvállalkozás ismeretek tárgycsoporthoz, elsősorban a vállalkozói szemlélet formai elemeit tartalmazza, olyan alapvető fogalmakat ismertet, amelyek képesítik a tanulókat a vállalkozás működésének segítésében, azonban az önálló munkavégzésre nem készíti fel és a technológiai újítások bővebb ismeretét sem írja elő.

Tárgycsoportok szakmaterületenként

Az erdésztechnikus, erdőművelő-fakitermelő, földmérő, földügyi és térinformatikai technikus, mezőgazdasági gépész és a mezőgazdasági gépésztechnikus képzések tantárgycsoportjai elsősorban műszaki-szakmai ismeretek átadását irányozza elő, egyedül a munkavállalói ismeretek jelenik meg a vizsgál tárgycsoportok között, az összes oktatott óra nagyjából 6-9%-át teszi ki ez a tárgycsoport a fentebb sorolt szakmaterületek oktatási programjában.

A gazda, kertész és kertésztechnikus szakmák programtantervében szerepelnek a kiválasztott tárgycsoportok.

1. ábra Gazda szakmai képzés tantárgycsoportjai

A Gazda képzésben résztvevő tanulók órarendje legnagyobb arányban szintén a műszaki-szakmai tudásanyag bővítésére irányul, a munkavállalói ismeretek 7, az agrárvállalkozói ismeretek 5%-os arányban szerepelnek jellemzően ezekben a tantervekben: a lovász szakirány nem tartalmaz agrárvállalkozói tudást átadó tantárgyakat, míg az állattenyésztést és növénytermesztést tanulók tantervének 6,25%-a foglalkozik ilyen jellegű ismeretekkel.

2. ábra Kertész szakmai képzés tantárgycsoportjai

 A kertész szakmai oktatás esetében szintén elmondható, hogy nagyobb hangsúlyt kapnak a szakmai tantárgyak, azonban ebben az esetben némileg magasabb a munkavállalói ismeretek és a vállalkozói ismeretek aránya, a tantárgyi struktúra kevésbé elaprózódó.

3. ábra Kertésztechnikus szakmai képzés tantárgycsoportjai

A kertésztechnikus képzés esetében 5 további szakirányt kell figyelembe vennünk, azonban jól látszik, hogy ebben az esetben, habár szintén a műszaki és szakmai anyag van túlsúlyban, a munkavállalói és vállalkozási ismeretek is nagyobb arányban van jelen és megjelenik a munka-és környezetvédelem is. A dísznövénytermesztő, virágkötő és a gyümölcstermesztő szakirányok esetében 11-11% a két vizsgált tantárgycsoport aránya, a gyógynövénytermesztők esetében 10-10%, a parképítő- és fenntartó szakirány tantárgyai között 9-9%. A zöldségtermesztők programtanterve nem tartalmaz vállalkozói ismereteket, a munkavállalói ismeretek aránya 11%.

Tananyag elemzés

Elemzésünk célja a tantárgyak számszerű vizsgálata mellett a tanyagok vizsálata is volt. Ehhez az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Társadalmi Megújulás Operatív Program 2.2.1-08/1-2008-0002 keretében „A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése” című kiemelt projekt 4. Tananyagfejlesztés alprojekt során készült vonatkozó tananyagok vizsgálatuk.  A projekt 21 szakmacsoportot tartalmazott, amelyből elemzésünk a Mezőgazdaság szakmacsoport 2119-06 Információ-technológiai rendszerek szakellenőrzése és 2219-06 Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek moduljait vizsgálta. Ezek a következő tankönyveket tartalmazzák:

 • Dr. Bánki Horváth Mihály: Jogi alapismeretek, jogforrások kezelése, a vállalkozás jogi környezete
 • Dr. Bánki Horváth Mihály: Ügyviteltechnikai eszközökkel támogatott ügyviteli munka, infokommunikációs eszközök segítségével történő kapcsolattartás a partnerekkel
 • Bernáth Julianna: A vállalkozás marketing stratégiája, tevékenysége, alkalmazása a napi munka során
 • Juhász Anna: A vállalkozás által előállított termékek forgalmazásával kapcsolatos tevékenységek, reklamációk kezelése
 • Orosz Zsuzsanna: Munkatársak kiválasztása, humánpolitikai tevékenységek, munkafeladatok és felelősségi körök elosztása, beszámoltatás
 • Orosz Zsuzsanna: Vállalatvezetési és szervezési munkák, a tervezés és az irányítás alapfeladatai
 • Nagyné Bauman Anita: A vállalkozás működtetésével összefüggő ügyviteli tevékenységek, dokumentációk vezetése, beszerzési munka
 • Nagyné Bauman Anita: Vállalkozási formák, a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek
 • Nagyné Bauman Anita: Vállalkozások működése során szükséges átszervezések, a vállalkozás felszámolása, megszüntetése
 • Perei Gáborné: Vállalkozás létrehozása, beindítása, vállalkozói tevékenységek
 • Perei Gáborné: A vállalt működéséhez szükséges források megkeresése, azok biztosítása működés folyamán

A vizsgált tankönyvek egyik fő üzenete, hogy a vállalkozások célja a jövedelmező piac megtalálása, a fennmaradása a tartós jövedelmen keresztül. Ezen a ponton fontos felidéznünk a bevezetésben elhangzott egyik fontos tételmondatot, miszerint a tudásalapú gazdaságon keresztül a közjó és az értékrend kerül előtérbe az alkotó tevékenységen keresztül. Ebben a kontextusban a vállalkozások fő célja nem saját fennmaradásuk, kell, hogy legyen, hanem a közösség fennmaradása és a közjó szolgálata. Ennek keretei között a szükségletek a fejlődés eszközei, nem pedig egy megszüntetendő hiányérzet, amely cselekvést (áruk vásárlását) váltja ki az egyénből. A vezetői funkciók is át kell, hogy alakuljanak ebben az esetben: a vezetőnek tudatosan kell alkalmaznia a tudást, amelyet folyamatos tanulás és nevelés kell, hogy kísérjen. A munkaszervezés kettős szerkezete – folyamatszerkezet (termelőfolyamat, munkafolyamat stb.) és időszerkezet (ami a vissza nem pótolható, nem kölcsönözhető) – kiegészül a tapasztalattal.

Szólj hozzá!